متفرقه

معاونت محترم استانداری کردستان جناب آقای دکتر فیروزی و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای دکتر نصراللهی زاده و هیئت همراه بازدیدی از شرکت کهربا در سنندج به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای مهندس کشاورزی مدیر عامل شرکت کهربا جلسه مشترکی با مهمانان برگزار نمودند. در ابتدا گزارشی در […]